Trond Klaape er tilgjengeleg for oppdrag av ulik art og omfang. Han kan utforme tema, program og arrangement på eiga hand eller i samarbeid med utøvarar innan musikk, litteratur, scenekunst og biletkunst. Viss oppdragsgivaren ønsker kan Trond bruke vokal folkemusikk som ein del av den tenesta han leverer.

Som kulturformidlar har han utvikla sine kompetanseområde:

Deklamasjon/opplesing:
Har opparbeidd seg eit breitt repertoar av norsk og utanlandsk poesi og prosa. Tileignar seg nytt materiale og gjer
tilpassingar med utgangspunkt i ønska til oppdragsgivaren.

Litteraturformidling:
Foredrag og kåseri om utvalgte forfattar og litterære tema, vevd saman med deklamasjon av tekstar knytta til temaet.

Foredrag/kåseri:
Skjønnlitterære innfallsvinklar til tema av f.eks. historisk, kulturell, religiøs og sosial art. 

Programleiar/konferansier/ordstyrar/toastmaster:
Ved konsertar, seminar, møte, debattar, selskap osb. 

Tekstproduksjon:
Poesi, essay, artiklar, andakter m.m.. 

Arrangementsproduksjon:
Planlegging, tilrettelegging, marknadsføring og gjennomføring av ditt arrangement : konsert, seminar, kurs, kulturkveld osb.
Organiserer og formidlar kontakt vedr. leige og bruk av lokale, overnatting, servering m.m..